top of page

Tjänster

Järfälla Redovisning AB hjälper små och medelstora företag med sin ekonomiska förvaltning. Vi lägger stor vikt på att styrelsen och ägare känner sig trygga med att ha förvaltningen hos oss. Vi kan hjälpa dig med delar av bokföring, redovisning, lön, bokslut, rådgivning eller vara din egna ekonomiavdelning.

Bokföring

 

Bokföring är löpande redovisning av ett företags utgifter och intäkter. Affärshändelser ska bokföras så snart som möjligt, och in- och utgående kontantbetalningar ska bokföras senast nästföljande arbetsdag. Reglerna för bokföring finns i Årsredovisningslagen och Bokföringslagen. Enligt dessa lagar är det viktigt att bokföringen följer god redovisningssed. Det är myndigheten Bokföringsnämnden som ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed.

Järfälla Redovisning AB arbetar enligt SRF rekommendationer REX samt god redovisningssed. Vi håller oss uppdaterade med de förändringar som sker på redovisningsområdet genom att hela tiden vidareutbilda oss och ta del av bransch nyheter.

Bokslut/Årsredovisning

 

Ett bokslut i affärssammanhang betyder att man årligen sammanställer bokföringen. Den ska bestå av resultaträkning och balansräkning. Alla företag är skyldiga att göra bokslut varje år.

Ett periodbokslut kan göras för en period under innevarande räkenskapsår. Det är vanligt att större företag gör kvartalsbokslut för sin delårsrapport. Man sammanställer då alla transaktioner under den aktuella perioden och framställer en balans- och resultaträkning för perioden.

Att göra årsbokslut handlar om att avsluta den löpande bokföringen för ett räkenskapsår. Med det menas att man sammanställer alla transaktioner under året samt gör s.k. bokslutsdispositioner, till exempel fonderar medel i skatteutjämningsreserver, periodiseringsfonder m m och redovisar den sammanställda informationen i en balans- och resultaträkning för räkenskapsåret.

Inkomstdeklaration

 

Likt den obligatoriska årsredovisningen som lämnas till Bolagsverket så ska också varje bolag lämna in en inkomstdeklaration till Skatteverket. En inkomstdeklaration för aktiebolag och för enskilt företag måste deklareras i en inkomstdeklaration.

Inkomstdeklarationen är en av de viktigaste blanketter du lämnar in, då den visar vilken skatt din verksamhet ska betala och hur mycket skatt du eventuellt kan få utbetald. Sverige har komplexa skatteregler och olika blanketter gäller för olika bolagsformer. Det finns fyra olika deklarationstidpunkter under ett år och beroende på vilken bolagsform du bedriver din verksamhet i och vilket räkenskapsår du har bestämmer vilken tidpunkt som gäller för dig. En felaktig inkomstdeklaration kan bli kostsam för företaget. Det är därför en god idé att ta hjälp för att allt ska bli rätt från början. 

Lön/Pension/Utdelning

 

Det blir allt vanligare att anlita en byrå för att sköta lönerna − det är en tryggare och kostnadseffektivare lösning för de flesta. 

Att betala ut rätt lön i rätt tid är lika viktigt för dig som arbetsgivare som för de anställda. Vi hjälper dig att säkra lönehanteringen.

Hos oss får du hjälp med:

 • Löpande löneadministration

 • Effektivisering av rutiner och processer

 • Kvalitetskontroller

 • Semesterårsskifte

 • Årsskiftesrutiner

 • Statistik- intern och extern

 • Företagsspecifika rapporter

 • Bankutbetalningar

 • Deklarationsombud

 • Pensionsrapportering

 • Lönerevision

 • Lönegranskning

I samband med löner gör vi också en rådgivning vad gäller pension och planering av löne-underlag för utdelningsutrymmet till din K10.

Rådgivning

Ekonomisk rådgivning är värt mycket för företag som söker hjälp med ekonomin. Utöver den löpande bokföringen, redovisningen och ekonomiska rapportering som du får behövs även ekonomisk rådgivning. Rådgivningen hjälper dig med många av företagets viktigaste ekonomiska händelser och beslut. Det kan handla om rådgivning kring en specifik affärssatsning men också rådgivning kring exempelvis ett köp av en tjänstebil.

Möjligheten med att ha en rådgivare att bolla idéer och tankar med kring olika ekonomiska satsningar för ditt företag är ovärderligt. 

Ekonomisk rådgivning är alltid kundanpassad för din verksamhets behov. En del företag kan ha stort behov av affärsrådgivning för att utveckla och förverkliga affärsidéer för företaget, en analys kanske inte alltid tillför företaget något i just det skedet. Analysen kan vara en god idé för det företag som söker underlag för olika satsningar eller för att analysera utvecklingen i efterhand. 

Prislista

Bokföring                                    735 kr/h

Bokföring senior konsult               975 kr/h

Lönebesked                                170 kr/st

Löneadministration                      775 kr/h

(ex.vis arbetsgivarintyg, Fora, Svenskt Näringsliv, inkomstuppgift Försäkringskassan etc)

 

Rådgivning                                1050 kr/h

Budgetarbete                             1050 kr/h

 

Bokslutsarbete                           1 250 kr/h

Årsredovisning K2                från 3 000 kr (vilande bolag)

Årsredovisning K2                från 5 000 kr

Årsredovisning K3                från 12 000 kr

Koncernredovisning K3         från 25 000 kr

 

Inkomstdeklaration 1                  1 700 kr/st

Bilagor ink.dekl 1                        1 200 kr/st

K10 – förenklingsregeln               1 500 kr/st     

K10 – huvudregeln (lön)              2 500 kr/st

Inkomstdeklaration 2-4                3 500 kr/st

 

Registrering nytt AB-bolag           3 000 kr/st

Ändringsanmälan Bolagsverket     1 500 kr/st

Ändringsanmälan Skatteverket     1 500 kr/st

 

Vid inlämning av sent material:

10 dagar före aktuell momsperiod debiteras en extra timdebitering på 50 kr/timme
7 dagar före aktuell löneutbetalning debiteras det extra 50 kr/ lönebesked

 

(priser är exkl.moms)

Koncernredovisning

 

Järfälla Redovisning AB har erfarenhet av koncernredovisning sedan 2011 och kan erbjuda hjälp vid upprättande av koncernbokslut, antingen månadsbokslut eller årsbokslut med koncernårsredovisning i K3.

Koncernredovisningen är en särskild årsredovisning som ett moderföretag upprättar utöver sin vanliga årsredovisning. Koncernredovisningen omfattar moderföretaget och alla dess dotterföretag och beskriver deras finansiella ställning som om de vore en enda ekonomisk enhet.

Större koncerner ska upprätta koncernredovisning

Idag måste alla större koncerner upprätta en koncernredovisning och lämna in den till Bolagsverket. Med större koncerner avses koncerner som uppfyller mer än ett av följande villkor under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:

 • mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning

 • mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning

 • fler än 50 anställda i medeltal

Eftersom det i princip krävs att man upprättar en koncernredovisning för att veta om man uppfyller kraven eller inte så finns det förenklingsregler för att räkna ut detta. För större underkoncerner som ingår i en större koncern som upprättar koncernredovisning behöver ingen koncernredovisning upprättas.

Vilka ska upprätta en koncernredovisning?

Huvudregeln är att alla moderföretag ska ta fram en koncernredovisning.

Det finns tre undantag som gör att ett moderföretag inte behöver upprätta en koncernredovisning. Om moderföretaget inte upprättar en koncernredovisning på grund av något av undantagen ska det finnas en förklaring av det i en not.

Undantag: Koncernen är en mindre koncern

Undantag: Moderföretaget är även ett dotterföretag, i vissa fall

Undantag: Dotterföretagen är utan väsentlig betydelse eller kan uteslutas

Innehåll i koncernredovisningen

Koncernredovisningen ska omfatta moderföretaget och alla dess dotterföretag.

Koncernredovisningens delar ska i stort innehålla samma information som delarna i en vanlig årsredovisning. Följande delar ska finnas med i en koncernredovisning:

 • fastställelseintyg

 • förvaltningsberättelse

 • resultaträkning

 • balansräkning

 • kassaflödesanalys

 • noter, med bland annat en lista över dotterföretag och andra företag som koncernen har ett intresse i (uppgiften får utelämnas om Bolagsverket har beviljat dispens från kravet enligt 7 kap. 17 § årsredovisningslagen (1995:1554))

 • revisionsberättelse för koncernen.

 • Linkedin Social Ikon
 • Facebook Social Ikon
bottom of page